Roder HTS Structures

Warunki

Warunki sprzedaży

Poniższe Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży towarów lub usług dostarczanych przez Roder RÖDER HTS HÖCKER GmbH i mają pierwszeństwo przed wszelkimi sprzecznymi warunkami podanymi w zamówieniu złożonym w firmie RÖDER HTS HÖCKER GmbH lub w jakikolwiek inny sposób.

1. Zatwierdzenie

Wycena nie stanowi oferty i może być wycofana w każdym momencie przed zatwierdzeniem zamówienia przez RÖDER HTS HÖCKER GmbH. Wszystkie wyceny stanowią tajemnicę handlową. Podane w nich ceny bazują na aktualnych kosztach materiałów i robocizny oraz mogą ulec zmianom w celu pokrycia wszelkich zmian, które mogą wystąpić przed terminem wysyłki. Każda wycena zależy także od dostępności stosownych towarów w celu realizacji zamówienia. Ewentualne błędy pisarskie lub pominięcia w ofercie lub przyjętych zamówieniach nie skutkują anulowaniem sprzedaży, ale podlega późniejszej korekcie przez firmę, a kupującemu nie przysługuje wówczas prawo do odszkodowania w tym zakresie. Ceny obowiązują w ciągu 30 dni od daty sporządzenia wyceny.

2. Ilustracje

RÖDER HTS HÖCKER GmbH nie będzie zobowiązany do sprzedaży towarów identycznych z ilustracjami, ulotkami, reklamami, rysunkami, bądź innymi materiałami wydanymi przez lub w jego imieniu. Projekty firmy mogą być modyfikowane i kupujący dokonuje zakupu z zastrzeżeniem, że takie zmiany mogą być dokonane, jeżeli RÖDER HTS HÖCKER GmbH uzna takie zmiany konieczne.

3. Jednostki wag i miar

Wszystkie wagi, wymiary, objętości i moc itp. podawane w kosztorysach, ilustracjach, ulotkach, reklamach, rysunkach lub innych materiałach wydanych przez lub w imieniu RÖDER HTS HÖCKER GmbH są uważane za prawidłowe, ale nie są gwarantowane i nie będą wiążące dla RÖDER HTS HÖCKER GmbH, jeżeli zmiana takich kosztorysów, ilustracji, ulotek, reklam lub rysunków lub innych pozycji wydawanych przez lub w imieniu RÖDER HTS HÖCKER GmbH jest sprawiedliwa i uzasadniona.

4. Dostawa

Czas podawany dla dostaw jest wyłącznie szacunkowy. Jest on podawany w dobrej wierze, ale nie jest gwarantowany i RÖDER HTS HÖCKER GmbH nie uznaje go za wiążący. RÖDER HTS HÖCKER GmbH nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z opóźnień w dostawie. Wszystkie dostawy będą realizowane ex-works, łącznie z opakowaniem, jeżeli nie zaznaczono inaczej. W przypadku, gdy towary są przewożone i dostarczane przez RÖDER HTS HÖCKER GmbH lub jakiegokolwiek innego przewoźnika, wówczas ich obsługa, przewóz i rozładunek zarówno przez pracowników RÖDER HTS HÖCKER GmbH, lub w inny sposób odbywają się zawsze na koszt i ryzyko kupującego, jeżeli żadne szczególne warunki nie zostały uprzednio uzgodnione na piśmie i nie przysługuje wówczas żadna rekompensata ani odszkodowanie od firmy RÖDER HTS HÖCKER GmbH za straty, zniszczenia, opóźnienia, zatrzymania lub niewłaściwą dostawę, zarówno spowodowaną przez działanie lub zaniechanie firmy RÖDER HTS HÖCKER GmbH lub jej pracowników, na skutek wypadku lub w inny sposób. Kupujący musi powiadomić przewoźnika i RÖDER HTS HÖCKER GmbH na piśmie w ciągu trzech dni roboczych od daty uszkodzenia towaru powstałego w trakcie transportu lub o jakichkolwiek nieprawidłowościach w transporcie lub dostawie towarów. W przypadku braku dostawy, należy zawiadomić przewoźników i RÖDER HTS HÖCKER GmbH na piśmie w ciągu czternastu dni od daty wysyłki określonej przez RÖDER HTS HÖCKER GmbH na stosownym potwierdzeniu zamówienia i fakturze. W przypadku roszczeń wobec przewoźników z tytułu szkód, niekompletnej dostawy lub jej braku, RÖDER HTS HÖCKER GmbH występuje jako agent kupującego, a kupujący zabezpieczy RÖDER HTS HÖCKER GmbH od wszelkich strat i kosztów powstałych w ten sposób; RÖDER HTS HÖCKER GmbH informuje, że wszystkie towary pakowane w skrzynie lub kartony muszą być niezwłocznie otwarte i należy przeprowadzić kontrolę pod kątem uszkodzeń. Dowody dostawy podpisane jako “niesprawdzone” nie są akceptowane i zgłoszenia uszkodzenia lub braków należy dokonać jak powyżej.

5. Płatność

Klienci nie posiadający zatwierdzonego konta kredytowego 100% przed wysyłką z zakładu sprzedającego. Klienci posiadający zatwierdzone konto kredytowe; jeżeli nie uzgodniono inaczej na piśmie, dokonują płatności w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. Jeśli jakakolwiek płatność nie zostanie zrealizowana w terminie, RÖDER HTS HÖCKER GmbH zastrzega sobie prawo do anulowania warunków kredytowych. W przypadku naruszenia tych warunków bez wcześniejszego porozumienia, zostaną naliczone odsetki w wysokości 11% miesięcznie.

Z powodu jakichkolwiek roszczeń wobec RÖDER HTS HÖCKER GmbH lub z jakiegokolwiek innego powodu, kupujący nie może w żadnym przypadku odroczyć zapłaty wszelkich kwot należnych RÖDER HTS HÖCKER GmbH, gdy taka należność stanie się wymagalna. Podatek VAT jest płatny w obowiązującej stawce.

6. Anulowanie

Żadne złożone zamówienie nie może być anulowane bez pisemnej zgody RÖDER HTS HÖCKER GmbH, z zastrzeżeniem, że warunkiem anulowania zamówienia będzie zabezpieczenie przez kupującego wszelkich strat i kosztów spowodowanych w związku z takim anulowaniem.

7. Wady

(a) gwarancje dotyczące jakości i przydatności, umiejętności i staranności określone w Ustawie o sprzedaży towarów z 1979r. [The Sale of Goods Act] i/lub Ustawie o dostarczaniu towarów i świadczeniu usług z 1982r. [The Supply of Goods and Services Act] są wiążące, ale nabywca musi upewnić się co do przydatności dostarczanych towarów i/lub usług, które mają być świadczone przez RÖDER HTS HÖCKER do celów, do których zamierza wykorzystać towary. Okresy gwarancji na poszczególne towary są określane każdorazowo przez RÖDER HTS HÖCKER GmbH w warunkach gwarancji lub w inny sposób, po uprzednim zawiadomieniu kupującego. Wszystkie okresy gwarancji rozpoczynają bieg z dniem uruchomienia.

(b) powyższa gwarancja określona w punkcie (a) powyżej nie obowiązuje w przypadku wad towarów RÖDER HTS HÖCKER GmbH lub szkód spowodowanych na skutek

(i) użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, wykorzystywania z przekroczeniem określonych wartości maksymalnych, zaniedbania lub zaniechania w zakresie zastosowania towarów (inaczej, niż określono przez RÖDER HTS HÖCKER GmbH lub

(ii) zwykłego zużycia, lub

(iii) stosowania części zamiennych lub części nie dostarczonych przez RÖDER HTS HÖCKER GmbH, z wyjątkiem sytuacji, gdy RÖDER HTS HÖCKER GmbH zaleci zastosowanie takich części zamiennych, lub

(iv) wadliwego wykonania lub zaniedbania ze strony jakiejkolwiek osoby (innej niż RÖDER HTS HÖCKER GmbH), lub

(v) na skutek wypadku, nadużycia lub zaniedbania ze strony każdej osoby, firmy lub korporacji (innej niż RÖDER HTS HÖCKER GmbH)

(c) z wyjątkiem okoliczności wymienionych w punkcie (a) powyżej, żadne zapewnienia gwarancyjne, gwarancje dodatkowe lub oświadczenia dotyczące towarów ich jakości, konstrukcji, specyfikacji, właściwości lub przydatności do określonego celu, nie są określone bezpośrednio ani w sposób dorozumiany do umowy sprzedaży towarów

przez prawo i RÖDER HTS HÖCKER GmbH nie ponosi odpowiedzialności z tytułu odpowiedzialności umownej, deliktowej bądź innej za jakiekolwiek straty, szkody, koszty lub uszkodzenia (z wyjątkiem obrażeń ciała lub zgonu) osób lub mienia, spowodowane w dowolny sposób, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio na szkodę kupującego, jego pracowników, agentów lub inne osoby trzecie wynikające z umowy sprzedaży towarów lub dostawy towary.

8. Zwroty

W przypadku zwrotu towaru dostarczonego na podstawie wiążącego zamówienia zostanie naliczona opłata manipulacyjna oraz opłaty manipulacyjne za zwrot towaru wraz z wszelkimi poniesionymi kosztami transportu.

9. Zastrzeżenie prawa własności

(a) Do czasu pełnej zapłaty na rzecz RÖDER HTS HÖCKER GmbH za towary dostarczone przez RÖDER HTS HÖCKER GmbH do kupującego na podstawie umowy sprzedaży towarów lub usług, towar pozostaje własnością RÖDER HTS HÖCKER GmbH i kupujący zatrzyma towary jako depozytariusz dla RÖDER HTS HÖCKER GmbH oraz będzie składował towary oddzielnie od innych towarów dostarczanych przez RÖDER HTS HÖCKER GmbH oraz w sposób wyraźnie wskazujący na to, że towar stanowi własność RÖDER HTS HÖCKER GmbH.

(b) do czasu otrzymania pełnej zapłaty przez RÖDER HTS HÖCKER GmbH za wszystkie towary i usługi świadczone przez RÖDER HTS HÖCKER GmbH na podstawie wszystkich umów obowiązujących pomiędzy RÖDER HTS HÖCKER GmbH i do czasu uregulowania przez kupującego należności na rzecz RÖDER HTS HÖCKER GmbH z jakiegokolwiek tytułu, wszystkie towary dostarczane przez RÖDER HTS HÖCKER GmbH do kupującego pozostają własnością RÖDER HTS HÖCKER GmbH i kupujący zatrzyma takie towary jako depozytariusz dla RÖDER HTS HÖCKER GmbH i kupujący zatrzyma towary jako depozytariusz dla RÖDER HTS HÖCKER GmbH oraz będzie składował towary oddzielnie od innych towarów dostarczanych przez RÖDER HTS HÖCKER GmbH oraz w sposób wyraźnie wskazujący na to, że towar stanowi własność RÖDER HTS HÖCKER GmbH.

(c) prawo kupującego do posiadania towarów, zgodnie z punktem (a) powyżej wygasa w przypadku:

i. nieterminowej zapłaty faktury w odniesieniu do tych towarów lub wszelkich innych towarów powyżej 60 dni od terminu płatności;

ii. jeżeli wstrzyma lub zagrozi wstrzymaniem płatności lub nie jest w stanie, nie zamierza lub przyzna niezdolność do spłaty swojego zadłużenia w terminie wymagalności, lub

iii. podjęcia negocjacji z jednym z wierzycieli, złożenia propozycji, zawarcia układu lub porozumienia z jednym lub większą liczbą wierzycieli, w celu restrukturyzacji któregokolwiek ze zobowiązań; lub

iv. na skutek wystąpienia jednej z następujących okoliczności w stosunku do kupującego:

(A) moratorium jakiegokolwiek zadłużenia, likwidacja, rozwiązanie, zawieszenie płatności, ustanowienie zarządu, reorganizacja (w drodze dobrowolnego porozumienia, planu restrukturyzacji lub w inny sposób), wniosek o ogłoszenie upadłości, zawarcie układu, porozumienia, dokonanie cesji lub porozumienie z wierzycielem;

(b) jeżeli zostanie powołany jakikolwiek likwidator, nadzorca, syndyk, zarządca, obowiązkowy zarządca lub inny tego typu funkcjonariusz w odniesieniu do kupującego lub jego aktywów;

(c) jeżeli wystąpią jakiekolwiek okoliczności w stosunku do kupującego, analogiczne do tych wymienionych w niniejszej klauzuli i RÖDER HTS HÖCKER GmbH może w tym czasie (bez uszczerbku dla innych praw i środków zaradczych) wypowiedzieć prawo kupującego do sprzedaży takich towarów i odzyskać lub wycofać wszystkie lub część towarów będących w posiadaniu lub pod kontrolą kupującego.

(d) Prawo kupującego do posiadania towarów określonych w punkcie (b) powyżej wygasa w przypadku wystąpienia jakichkolwiek okoliczności opisanych w punkcie (c) powyżej i RÖDER HTS HÖCKER może wówczas (bez uszczerbku dla innych praw i środków zaradczych) wypowiedzieć prawo kupującego do sprzedaży takich towarów i odzyskać lub wycofać wszystkie lub część towarów będących w posiadaniu lub pod kontrolą kupującego.

(e) RÖDER HTS HÖCKER GmbH, jego pracownicy lub agenci są nieodwołalnie upoważnieni do wejścia do lokali nabywców w dowolnym czasie, w celu dokonania kontroli towarów oraz, jeżeli prawo nabywcy do posiadania ustało, do odzyskania takich towarów.

Dotyczy to m.in. odzyskania tych towarów, które są włączane do mienia kupującego, a także podejmowania wszelkich działań, które są niezbędne do odzyskania tych towarów.

10. Ryzyko

Ryzyko związane z towarami przechodzi na kupującego w momencie dostawy. Kupujący utrzyma towary w stanie zadowalającym i ubezpieczy je w imieniu RÖDER HTS HÖCKER GmbH na ich całkowitą cenę od wszelkiego ryzyka i w sposób zadowalający dla RÖDER HTS HÖCKER GmbH. Kupujący na żądanie przedstawi polisę ubezpieczeniową firmie RÖDER HTS HÖCKER GmbH.

11. Klauzula salwatoryjna

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych warunków zostanie uznane przez jakikolwiek sąd właściwy, trybunał lub organ administracyjny za całkowicie lub w częściowo niezgodne z prawem, bezskuteczne, nieważne, niewykonalne, lub nieuzasadnione, wówczas takie niezgodne z prawem, bezskuteczne, nieważne, niewykonalne, lub nieuzasadnione postanowienie zostanie wyłączone i pozostałe postanowienia niniejszych warunków, a także pozostała część takiego postanowienia pozostają w dalszym ciągu w mocy.

 

Scroll Up